Scéim ICT – Téarmaí agus Coinníollacha na Tiarnaí Talún

Íocfar An Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) go dtí an tiarna talún amháin faoi na téarmaí agus coinníollacha seo.

Úinéireacht na réadmhaoine ar ábhar na híocaíochta ÍCT í

Caithfidh an tiarna talún fianaise úinéireachta na réadmhaoine a chuir ar fáil i gceann de na doiciméid liostaithe ar an seicliosta iarratais ar an iarratas ICT. Is féidir eolas mionsonraithe ar na saghas doiciméid atá inghlactha a fháil sna ‘CCanna do Thiarnaí Talún’. Is féidir é seo a fháil ó d’údarás áitiúil.

Cibé saghas fianaise a chuireann tú ar fáil, caithfidh ainm an tiarna talún agus seoladh iomlán an réadmhaoin atá ar cíos a bheith san áireamh, chomh maith le huimhir an bhloic agus uimhir árasáin suas chun dáta. Ní mór duit cruthúnas ar úinéireacht a sholáthar, cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an íocaíocht ÍCT le déanamh go díreach leis an tiarna talún nó le gníomhaire bainistíochta atá ainmnithe.

Tionóntacht

Caithfidh an t-iarrthóir tionónta ICT tionóntacht a bheith acu atá socruithe de mheon macánta le haghaidh na réadmhaoine ina ndéantar na íocaíochtaí ICT ar a shon. Má tá gaol teaghlaigh idir an tionónta agus an tiarna talún, is féidir leis an údarás áitiúil fianaise a iarradh ó iarghaol idir thiarna talún agus tionónta idir an tiarna talún agus an t-iarrthóir ICT. Is leis na rudaí seo a leanas a bheith mar fhianaise:

  • cruthúnas ar íocaíochtaí cíosa
  • léas nó comhaontú tionóntachta don réadmhaoin
  • Clárú don tionóntacht leis an mBord num Tionóntachtaí Cónaithe (BTC)

Is faoin iarratasóir agus faoin tiarna talún atá sé a chruthú gur tionóntacht bona fide atá á mholadh. Ní féidir ÍCT a íoc nuair atá an tionónta ag iarraidh cíos a íoc taobh istigh de theach an.

Caighdeán cóiríochta ar cíos

Tá oibleagáid dhlíthiúil ann go gcaithfidh an réadmhaoine ar cíos uilig, réadmhaoin ÍCT san áireamh, na Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin le haghaidh Tithe ar Cíos) 2019, agus na rialacháin agus caighdeáin uilig amach anseo a chomhlíonadh. Is féidir leat níos mó a fháil amach faoi na caighdeáin seo ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta .

Faoin scéim ÍCT, eagróidh an t-údarás chun an réadmhaoin/áit chónaithe a scrúdú taobh istigh de 8 mí ó thús na n-íocaíochtaí ÍCT, mura ndearnadh scrúdú ar an réadmhaoin/áit chónaithe cheana le 12 mhí anuas. Déanfar é sin chun a chinntiú go gcomhlíonann sí na caighdeáin atá riachtanach. Má fhaigheann an scrúdú seo amach nach bhfuil na caighdeáin á gcomhlíonadh, scríobhfaidh an t-údarás áitiúil chuig an tiarna talún ag tabhairt am soiléir dó/di faoinar gá na feabhsúcháin nó deisiúcháin liostaithe a dhéanamh. Mura réitíonn an tiarna talún na fadhbanna faoi dáta a tugadh, cuirfear stop leis na híocaíochtaí ÍCT.

Comhlíonadh cánach

Chun a bheith incháilithe chun íocaíochtaí a fháil, caithfidh na tiarnaí talún a thaispeáint gur ghéill siad lena dualgais chíosa uilig.

Chun é seo a dhéanamh, caithfidh siad fianaise a thabhairt maidir le himréiteach cánach curtha amach ag na Coimisinéirí Ioncaim. Nuair atá íocaíochtaí déanta go gníomhaire ceadaithe, caithfidh an gníomhaire a chruthú go bhfuil siad comhlíontach maidir le cúrsaí cánach.
Mura dtaispeánann tú fianaise go bhfuil tú cáin-chomhlíontach, cuirfear d’íocaíochtaí ICT ar fionraí má théann an méid iomlán atá íoctha ag d’údarás áitiúil duit thar €10,000 d’aon tréimhse 12-mí.

Tabhair do d’aire: Seiceáiltear cáin-chomhlíontach i ‘fíor-am’ trí chóras Ioncaim imréitigh atá ar líne. Is féidir le hIoncam athbhreithniú nó tarraing amach (cealaigh) a dhéanamh ar do theastas imréitigh ag aon am. Rachaidh d’iarratas imréiteach cánach ar líne in éag go huathoibríoch tar éis 4 bliana agus caithfidh tú cuir isteach arís trí Ioncam.

Íocaíochtaí

Déanfaidh íocaíochtaí ICT go míosúil i riaráiste ar an gCéadaoin dheireanach de gach mí trí ríomhaistriú airgid go dtí an cuntas bainc ainmnithe. Úsáideann na húdaráis áitiúla uilig na seirbhísí a bhaineann le hIonad Seirbhísí Comhroinnte ÍCT, atá bunaithe i Luimneach, chun íocaíochtaí cíosa ÍCT a dhéanamh le tiarnaí talún.

Bailíonn Ionad Seirbhíse Roinnte ICT gach ranníocaíocht cíosa chomh maith ó thionóntaí ICT. Le haghaidh an réasún seo, déanfaidh íocaíochtaí ICT go dtí do chuntas in ainm an ‘ICT ionad seirbhíse Roinnte’ nó “Cathair Luimnigh agus Comhairle Contae”. Tá íocaíochtaí a dhéantar do thiarnaí talún a chónaíonn taobh amuigh de hÉirinn faoi réir tiarna talún neamhchónaitheach cáin shiarchoinneálach ag an ráta caighdeánach 20%. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig www.revenue.ie/ga

Cé go ndéanfaí an t-údarás áitiúil íocaíochtaí go dtí an tiarna talún nó a gníomhaire, ní chiallaíonn sé seo go bhfuil an t-údarás áitiúil faoi dhliteanas do chíos dlite go dtí an tiarna talún. Ní bhunaíonn an socrú íocaíochta aon chonradh idir an tiarna talún agus an t-údarás áitiúil.

Éarlaisí

Níl an t-údarás áitiúil faoi dhliteanas chun an éarlais a íoc a bheadh ag teastáil ón tiarna talún roimh iad a bheith toilteanach réadmhaoin a chuir ar cíos le haghaidh tionónta.

Ranníocaíocht cíosa tionóntaí lena n-údarás áitiúil

Caithfidh tionóntaí ICT ranníocaíocht cíosa a íoc go seachtainiúil go dtí an t-údarás áitiúil. Is féidir leo lean ar aghaidh leis an scéim ICT seo ach nuair a íocann siad an méid atá socruithe. Is féidir le tionóntaí nach n-íocann a ranníocaíocht cíosa a bheith fuaidrithe ón scéim agus is féidir lena híocaíochtaí ICT go dtí an tiarna talún a bheith fuaidrithe nó a bheith stoptha.

An tionóntacht a bhainistiú

Tá an tiarna talún amháin freagrach as bainistiú an tionónta bronnta faoin scéim ICT. Mar an gcéanna le haon tionóntacht eile, tá na coinníollacha le haghaidh seo leagtha amach san Acht Tionónta Cónaithe 2004 (arna leasú). Chun leanúint ar aghaidh le bheith incháilithe don tionóntacht ICT, caithfidh an tionónta a chinntiú nach nglacann siad páirt in iompraíocht fhrithshóisialta. Is féidir leis an údarás áitiúil stop a chuir leis na híocaíochtaí ICT nó iad a chuir ar fionraí go dtí an tiarna talún má ghlacann an tionónta páirt in iompraíocht fhrithshóisialta.

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe

Le haghaidh na dtionóntachtaí uilig atá rialaithe ag an Acht Tionónta Cónaithe 2004 (arna leasú), is féidir le hachrainn idir tionóntaí agus tiarnaí talún a bheith treoraithe go dtí an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC) le haghaidh cinneadh. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin BTC ar www.rtb.ie

Criosanna brú cíosa

Nuair atá réadmhaoin i gcrios brú cíosa, caithfidh an tiarna talún a thaispeáint gur ghéill siad leis an dlí. B’fhéidir go n-iarrfaidh an t-údarás áitiúil ar fhianaise chíosa a cuireadh i bhfeidhm faoi thionóntachtaí roimhe seo. Tá tuilleadh eolais ar chriosanna brú cíosa le fáil ag www.rtb.ie